GO! NA NÁDOBÍ 10l koncentrát

Koncentrát na mytí nádobí zelené barvy, parfemován citronovou vůní, s dávkováním 1 polévková lžíce na 5 l vody.

Kategorie:

Popis

Koncentrát na mytí nádobí zelené barvy, parfemován citronovou vůní, s dávkováním 1 polévková lžíce na 5 l vody.

Ks na paletě 42

Signální slovo:        NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:     Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:   Laureth sulfát sodný, Alkylbenzensulfonát sodný